Stadgar

STADGAR FÖR KANALNÄTET

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är KANALNÄTET med säte i Hallstahammar, Hallstahammars Kommun. Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation.

Bildad 2004-09-07.

§ 2 Ändamål och uppgift

Föreningen ändamål är att

verka för kompetensutveckling av medlemmarna

tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och andra instanser

arbeta för att stärka företagsamheten

främja kontakter mellan olika verksamhetsområden

informera medlemmarna fortlöpande

 

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas föreningens ordförande eller av den eller de personer styrelsen utser att var och en för sig eller i förening teckna föreningens firma.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

För besluts giltighet krävs minst 3/4 majoritet av röstberättigade närvarande. Beslut kan också fattas genom enhällighet på ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna kan skriftligen avges av medlem genom motion samt av styrelsen.

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar, hänskjutes frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Beslutet skall anmälas på nästkommande årsmöte.

§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

För besluts giltighet krävs minst 3/4 majoritet av röstberättigade närvarande. Vid upplösning äger medlem inte rätt att erhålla någon del av föreningens tillgångar.

I beslut om upplösning skall årsmötet på det andra årsmötet besluta om Föreningens kvarvarande egendom.

 

 

Medlemmar

 

§ 9 Medlemskap
Medlem i föreningen kan vara kvinnlig företagare samt övrig företagsam kvinna, inom Hallstahammars kommun med omnejd. Fysisk eller juridisk person som antas stödja föreningens verksamhet kan antagas som associerad medlem.

Ständigt medlemskap kan ej lösas i föreningen.

§10 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som efter sådan begäran utträtt ur föreningen äger icke rätt att återfå hela eller delar av inbetald medlemsavgift.

§11 Uteslutning

Medlem som inte erlägger i stadgeenlig ordning beslutade avgifter eller som skadar föreningen eller dess syften kan av styrelsen uteslutas. Beslutet skall fattas av styrelsen och utan dröjsmål meddelas den berörda med upplysning om grund och skäl härför samt att beslutet kan överklagas till nästkommande årsmöte. Har de berörda delgivits beslutet mindre än en månad före nästkommande årsmöte får frågan hänskjutas till årsmötet därefter.

§12 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes årligen av årsmöte för nästkommande verksamhetsår.

Årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte §13 Årsmöte

Föreningen avhåller årligen ordinarie årsmöte senast vid maj månads utgång.

Tid och plats bestäms av styrelsen.

Kallelse, föredragningslista och valberedningens förslag tillställes medlemmarna via e-post eller brev minst fyra veckor före årsmötet.

Med kallelsen skall bifogas förslag till dagordning, valberedningens förslag samt om stadgefrågor eller annan större fråga för medlemmarna skall behandlas skall underlag för dessa frågor bifogas kallelsen.

Motioner till mötet ska vara skriftliga och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

§14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen med personlig namnteckning därom gjort framställning eller revisorerna så begär. På extra årsmöte kan endast ärenden angivna i kallelse behandlas.

Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen senast 14 dagar före mötet.
§ 15 Ärenden vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga huruvida årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Styrelsens årsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (i denna fråga äger ej styrelsens ledamöter rösträtt).

11.Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

12.Behandling av i rätt tid inkomna motioner samt frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

13.Fastställande av medlemsavgifter.

14.Nominering av kandidater.

15.Val av styrelse:

a) ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år

16.Eventuella fyllnadsval

17.Val av två revisorer för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter inte delta)

18.Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter inte delta)

19.Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett, varav en utses till sammankallande.

20.Övriga (Denna punkt får inte innehålla beslut av medlemskap eller ekonomisk karaktär).

§16 Rösträtt
Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer envar medlem med en röst.

Associerad medlem äger ej rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal äger ordföranden utslagsröst om denne är medlem.

Rösträtt får utövas genom fullmakt, dock endast en fullmakt per person.

§17 Omröstning
I händelse av omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet undantaget stadgeändring eller upplösning där bestämmelserna i §6 och §8 gäller.

Vid personval tillämpas relativ majoritet. All omröstning är öppen såvida inte annat begärs. Undantaget personval då röstförfarandet är slutet.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta andra namn än de som ställts under proposition, ej heller får fler namn än det antal som ska väljas anges på röstsedel.

§18 Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.

§19 Valberedning
Valberedningen ska bestå av två medlemmar valda av årsmötet. Samtliga väljes på ett år. Valberedningen utser själva sammankallande. Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet.

§20 Revisor
Revisor samt suppleant för denne väljes var och en på ett år valda av årsmötet.

Föreningens räkenskaper och annat underlag för revision ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

 

Styrelse

§21 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter. Vid val till styrelsen skall eftersträvas bredast möjligast representation från olika yrkeskategorier. representanter Ordförande väljs på ett år. Av övriga väljs hälften varje år. Avgår någon i förtid, skall fyllnadsval ske. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar arbetet mellan övriga ledamöter på det sätt man finner erforderligt. Sekreterare och kassör bör utses inom men kan väljas utom styrelsen. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men ges yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen är beslutsmässig vid sammanträde när minst två ledamöter är närvarande och att dessa vid minsta antal äro eniga. Vid val och omröstning inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Om omröstningen är sluten avgör lotten

§22 Styrelsens åligganden
Styrelsen ska inom ramen för KANALNÄTETs stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att föreningens gällande stadgar följs

verkställa av årsmötet fattade beslut

planera , leda och fördela arbetet inom föreningen

ansvara för att förvalta föreningens medel

tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmöte

 

§23 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

§24 Protokoll
Vid styrelsesammanträde och årsmöte ska föras protokoll, som ska justeras av mötesordförande och av särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två utöver ordförande vid årsmöte. Medlemsledamot äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet

§ 25 Tvister
Talan i tvister mellan föreningen och enskild medlem, styrelseledamot eller annan funktionär inom föreningen som inte kan lösas på ordinarie eller extra årsmöte kan hänskjutas till allmän domstol.